Adatkezelési tájékoztató

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM

KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

 

1./ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1./ Jelen Tájékoztató a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza.

 

1.2./ A Közalapítvány adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletében – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt szabályokon alapul.

 

1.3./ A Közalapítvány megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek fenti két jogszabályban ismertetett jogai maradéktalanul érvényesüljenek személyes adataik kezelése során. 

 

2./ A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

2.1./ A Tájékoztató célja, hogy az érintettek világos és érthető tájékoztatást kapjanak a Közalapítvány által végzett közfeladatok ellátásához kapcsolódóan a Közalapítvány, továbbá az adatfeldolgozói által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataikról, azok gyűjtésének forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, lehetséges időtartamáról, az adatkezelők kilétéről, elérhetőségéről, az adatfeldolgozási tevékenységéről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről.

 

2.2./ A Tájékoztató hatálya a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványra (Adatkezelő) terjed ki.

 

3./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI

 

Név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási szám: 01-01-0007526 (Fővárosi Törvényszék)

Adószám: 18237010-2-43

Telefonszám: +361/374-2600

E-mail-cím: info@terrorhaza.hu

Levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

A Közalapítvány NAIH azonosítója: NAIH-97531/2016.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1062 Budapest, Andrássy út 60., telefon: +361/374-2600 e-mail-cím: info@terrorhaza.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel az info@terrorhaza.hu email címen fordulhat a Közalapítvány adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 

Az Adatkezelő által működtetett intézetek: XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Habsburg Történeti Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Kertész Imre Intézet, Terror Háza Múzeum. Az intézetek és a Múzeum nem rendelkeznek jogi személyiséggel.

 

4./ FOGALMAK

 

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

5./ AZ ADATKEZELÉS LEHETSÉGES JOGALAPJA

 

5.1./ A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

az adatkezelés hozzájáruláson alapul,

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,

az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,

az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges

 

5.2./ Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Közalapítványnak mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

5.3./ Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az érintett nem tudja a Közalapítvány adott szolgáltatását igénybe venni, vagy nem tud jogviszonyt létesíteni a Közalapítvánnyal.

 

5.4./ A Közalapítvány mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az adat rendelkezésre bocsátója felel.

 

5.5./ A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy a Közalapítvány mint adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során a Közalapítvány mint adatkezelő:

azonosítja az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,

elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

 

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA

(cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)

 

6./ KAMERÁS MEGFIGYELÉS

 

6.1./ A Közalapítvány az irodai helyiségeiben és tárgyalószobáiban nem működtet elektronikus megfigyelőrendszert, kizárólag a Terror Háza Múzeum területén üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert (továbbiakban: elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer, térfigyelőrendszer).

 

6.2./ Az adatkezelés célja: A múzeumi terület és a muzeális értékek védelme, vagyonvédelmi cél. Ezen kívül további jogszerű adatkezelési cél a jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbá a látogatók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme.

 

6.3./ Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése a hatályos jogi szabályozások alapján, az előírt követelményeknek megfelelően történik, különös tekintettel a Rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

 

6.4./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a látogatók (a Terror Háza Múzeum területére a munkavállalókon kívüli belépők) vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés azonosítható. A kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés vonatkozásában a Közalapítvány tekintetében is irányadó jogszabály a Rendeleten kívül a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.). Az Szvtv. 30. § (2) bekezdése alapján a kamerarendszer működtetésének tudomásul vételéhez, továbbá a létrejövő képfelvételek mint személyes adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás az érintett személyek ráutaló magatartásával jön létre. Ráutaló magatartásnak tekintendő különösen, ha az adott területen tartózkodó személy a magánterületen elhelyezett figyelemfelhívó jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. A ráutaló magatartással megadott hozzájárulás előfeltételeként a kamerás megfigyelésre utaló jelzés (tábla, matrica) kihelyezése történik.

 

6.5./ Az adatkezelés célja: A hivatkozott szabályzat alapján a múzeumi terület védelme, vagyonvédelmi cél. Ezenkívül további jogszerű adatkezelési cél a jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbá a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme.

 

6.6./ A kezelt adatok köre: A Múzeum látogatóinak és munkavállalóinak képmása. Az elektronikus megfigyelő rendszer útján rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók, és következtetés vonható le rájuk nézve.

 

6.7./ Az adatkezelés időtartama: A Múzeum területén történő megfigyelés során szerzett személyes adatok (képfelvételek) megőrzésének időtartama a rögzítéstől számítva legfeljebb 14 munkanap.

 

6.8./ A személyes adatok tárolásának helye: A kamerafelvételek a kamerákban található adattárolón kerülnek tárolásra. A képfelvételeket a rendszer automatikusan felülírja, amikor betelik a tároló.

 

6.9./ A célhoz kötöttség: A Közalapítvány a személyes adatot kizárólag jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli a vonatkozó jogszabályok, valamint a Rendelet szerinti adatkezelési alapelvek szerint. A célhoz kötöttség, a szükségesség és arányosság elveinek megtartása érdekében az érintettek adatait a Közalapítvány nem kezeli tovább azt követően, hogy a célhoz kötöttség megszűnt. Az adatkezelési cél megszűnését követően a Közalapítvány megsemmisít, illetve töröl minden rendelkezésre álló adatot, feltéve, hogy azt a törvény nem zárja ki. A kamerák felvételei a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése érdekében, továbbá, ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerülhetnek hatósági vagy bírósági eljárás keretében felhasználásra. A célhoz kötöttség adatvédelmi alapelve az adatkezelés mellett az egyes kamerák látószögével kapcsolatban is érvényesül. Ennek megfelelően a kamera látószöge a céljával mindenkor összhangban álló területre irányul.

 

6.10./ A Múzeumban történik folyamatos élőképes megfigyelés.

 

6.11./ Betekintés a felvételekbe: A Közalapítvány által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag a jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A felvételek kezelésére csak szűk személyi kör rendelkezik jogosultsággal. A Múzeumban a képfelvételek rögzítése során létrejövő személyes adatok kezelésével megbízott személyek és kijelölt munkakörök: biztonsági szolgálat, informatikus és a kijelölt szakmai vezető. A felvétel megismerésére jogosult továbbá hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő felhasználás esetén a Közalapítvány képviseletében eljáró ügyvéd/ügyvédi iroda. Bűncselekmény elkövetése esetén a felvételek visszanézését lehetőség szerint a kijelölt szakmai vezető végzi.

 

6.12./ A rögzített felvételekbe történő betekintések, az azt végző személy neve, az adatok megismerésének oka és ideje mindenkor jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

 

6.13./ Adattovábbítás: A képfelvételek, illetve az általuk rögzített egyéb személyes adatok továbbítására kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel, folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.

 

6.14./ A kamerák elhelyezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást (helye, megfigyelt terület, megfigyelés módja és célja, érdekmérlegelési teszt) a Közalapítványnál hatályos, az „Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló adatkezelési tájékoztató” tartalmazza.

 

7./ A BOLTI VÁSÁRLÓT ÉRINTŐ ADATKEZELÉSEK

 

7.1./ A Közalapítvány a Terror Háza Múzeum területén boltot üzemeltet, ahol a vásárlás során sor kerülhet a vásárlók személyes adatainak rögzítésére és ezt követően a kezelésére.

 

7.2./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány által működtetett boltban történő vásárlás esetén a vásárló a kiválasztott termékeket helyben megvásárolja. Amennyiben a vásárló a vásárlásról nem kér számlát, abban az esetben személyes adatait nem adja meg a Közalapítvány részére, így nem történik adatkezelés sem.

 

7.3./ A Közalapítvány által működtetett Fotótár keretében történő adatkezeléssel kapcsolatos Adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi elérhetőségen találja: http://www.terrorhazafoto.hu/pages/privacy-policy.html

 

8./ A BOLTI VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS SZÁMLÁZÁS

 

8.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Termék vásárlásakor a Közalapítvány a vásárló kérésére számlázóprogrammal készült gépi számlát állít ki.

 

8.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169. § (számla kötelező tartalmi elemei), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 166–169. § (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

 

8.3./ Az adatkezelés célja: Gazdasági esemény (termékértékesítés) alátámasztása, tanúsítása, ami jogszerű adatkezelési cél.

 

8.4./ Kezelt adatok köre: Természetes személy vevő neve, lakcíme, vásárlás időpontja. Jogi személy vagy egyéb szervezet neve, székhelye, adószáma, vásárlás időpontja.

 

8.5./ Az adatkezelés időtartama: 10 év

 

8.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: Novitax

 

9./ VÁSÁRLÓK KÖNYVE, FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYEK ADATKEZELÉSE

 

9.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A bolti vásárlók mint fogyasztók jogosultak panaszbejelentéssel élni. A fogyasztó a Közalapítványnak, illetve a Közalapítvány érdekében vagy javára eljáró személynek a boltban megvásárolható áru vásárlók (fogyasztók) részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Közalapítvánnyal. A Vásárlók Könyvébe a fogyasztó közvetlenül beírhatja a panaszát, javaslatát. A szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Közalapítványnak jegyzőkönyvet kell felvennie az Fgytv. szerinti tartalommal és a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszt 30 napon belül írásban meg kell válaszolni és a választ közölni kell a fogyasztóval. A panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példányát 5 évig meg kell őrizni és be kell mutatni az ellenőrző hatóságoknak. A hatóságok a Vásárlók Könyve bejegyzéseit és a panaszokra írt válaszokat a másodpéldányok alapján 2 évre visszamenőleg vizsgálhatják.

 

9.2./ A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

9.3./ Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség azonosítható. Vonatkozó jogszabály:

a fogyasztói panasztétel vonatkozásában: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

a Vásárlók Könyve vonatkozásában: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4)–(5) bek. és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. §

 

9.4./ Az adatkezelés célja: A fogyasztók panasztételi jogának biztosítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

 

9.5./ Kezelt adatok köre: Név, lakcím. További lehetséges adat: telefonszám, e-mail-cím, valamint a fogyasztó által önként közölt egyéb személyes adatok.

 

9.6./ Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány: 5 évig, Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 évig.

 

9.7./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

10./ KEDVEZMÉNYEK

 

10.1./ A Közalapítvány az általa működtetett Terror Háza Múzeumba történő belépést, a Múzeum látogatását bizonyos tulajdonságokkal rendelkező személyek és csoportok részére kedvezményesen biztosítja. A kedvezmények megtekinthetők az alábbi elérhetőségen: http://www.terrorhaza.hu/hu/muzeum. A kedvezmény érvényesítésének feltétele minden esetben a kedvezményre jogosító okmány, igazolvány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, pedagógusigazolvány, diákigazolvány) bemutatása a jegyvásárlásnál.

 

10.2./ A Közalapítvány a Múzeumba történő kedvezményes belépéshez bemutatott okmányokról/igazolványokról nem készít másolatot, adattartalmukat nem rögzíti, így a kedvezmények érvényesítéséhez csak az okmány/igazolvány bemutatása szükséges, adatkezelés nem valósul meg.

 

11./ A PÁLYÁZÓK ÉS A SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE

 

11.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány mint közfeladatot ellátó szerv, számos szerződést (tipikusan megbízási, vállalkozási és támogatási szerződéseket) köt működése során. A Közalapítvány szerződő partnerei tipikusan jogi személyek, melyekre a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki. Azonban a Közalapítvány működése során előfordul, hogy természetes személyek nyújtanak be pályázatot, támogatási igényt a Közalapítványhoz, illetve az is, hogy a Közalapítvány természetes személlyel köt szerződést. Amennyiben a pályázó vagy a szerződő fél nem gazdálkodó szervezet, abban az esetben a pályázat benyújtásához és a szerződés megkötéséhez a Közalapítvány rendelkezésére kell bocsátania bizonyos személyes adatait.

 

11.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja azonosítható, mivel az adatkezelés a Közalapítvánnyal történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

11.3./ Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja szerződéses kapcsolat létrejötte és fenntartása, a szerződés teljesítése, támogatási szerződések esetében az elszámolási, beszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, továbbá a Közalapítványt terhelő beszámolási, elszámolási kötelezettség teljesítése.

 

11.4./ A kezelt személyes adatok köre: Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám, bankszámlaszám, e-mail-cím.

 

11.5./ Az adatkezelés időtartama: A Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 10 évig őrzi meg.

 

11.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

12./ A SZERZŐDÉSEKBEN MEGJELÖLT KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

 

12.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány által a működési körében megkötött szerződések gyakran tartalmaznak kapcsolattartói adatokat.

 

12.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a partner, valamint a Közalapítvány szerződéses kapcsolatának teljesítésével, fenntartásával kapcsolatos jogos érdeke azonosítható. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet a Közalapítvány elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy a Közalapítvány jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást a kapcsolattartó személyes adatainak védelméhez fűződő jogára.

 

12.3./ Az adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolat fenntartása, amely jogszerű adatkezelési cél.

 

12.4./ A kezelt személyes adatok köre: A kapcsolattartónak kijelölt személy neve, e-mail-címe, telefonszáma.

 

12.5./ A személyes adatok kezelésének időtartama: 10 év.

 

12.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

13./ KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

13.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány számára a számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő érvényesítése érdekében megbízási szerződés alapján külső vállalkozások (pl. ügyvédi irodák) végezhetnek követeléskezelési tevékenységet.

 

13.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, illetve nem szerződésen alapuló követelés (pl. kártérítés) esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek azonosítható. A Ptk. 6:137. §-a szerint a szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. A Ptk. 6:138. §-a alapján szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet a Közalapítvány minden kötelezett (adós) esetében elvégzi és annak eredményéről tájékoztatja az érintettet.

 

13.3./ Az adatkezelés célja: A számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő behajtása, amely jogszerű adatkezelési cél. A megbízott követeléskezelő esetében a konkrét megbízás tartalma alapján dönthető el, hogy adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősül.

 

13.4./ Kezelt adatok köre: Jellemzően számlaadatok (név, lakcím, követelés keletkezésének időpontja), értesítési adatok (telefonszám, e-mail-cím).

 

13.5./ Az adatkezelés időtartama: A követelés behajtásához szükséges időtartamig. A jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig.

 

14./ KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

14.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítványhoz mint közfeladatot ellátó szervhez rendszeresen érkeznek természetes személyektől közérdekű adatigénylések.

 

14.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabály: Infotv. 26. § (1) bekezdés.

 

14.3./ Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ami jogszerű adatkezelési cél. Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.

 

14.4./ Kezelt adatok köre: Az adatigénylő neve, valamint az az elérhetőség, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható [Infotv. 29. § (1b) bek.].

 

14.5./ Az adatkezelés időtartama: 1 év [Infotv. 29. § (1a) bekezdés].

 

14.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

15./ A KÖZALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIRE REGISZTRÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

15.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány rendszeresen szervez olyan nyilvános vagy zártkörű rendezvényeket, melyeken a részvétel írásbeli regisztrációhoz kötött.

 

15.2. / Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben valamely természetes személy regisztráció útján jelzi, hogy részt kíván venni a Közalapítvány valamely rendezvényén, és a regisztráció során megadja a nevét, telefonszámát és az e-mail-címét, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az adott rendezvényen történő részvétele érdekében a Közalapítvány a megadott személyes adatait kezelje.

 

15.3./ Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a Közalapítvány adott rendezvényén a részvételi szándékát kifejező regisztráló részt vehessen, a részvételre jelentkezők, regisztrálók rögzítése, nyilvántartása az adott rendezvényre jelentkezők létszámának megállapítása és a rendezvényre történő belépésre jogosultság ellenőrzése céljából, valamint az érintettek kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak megválaszolása.

 

15.4./ A kezelt személyes adatok köre: A regisztráló személy neve, e-mail-címe, telefonszáma.

 

15.5./ Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a regisztráló személy a regisztráció során hozzájárul a megadott személyes adatainak a hozzájárulás visszavonásáig történő kezeléséhez és a részére további rendezvényekre történő meghívó küldéséhez, abban az esetben a Közalapítvány a hozzájárulás visszavonásától számított 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait. Ilyen hozzájárulás hiányában a Közalapítvány a rendezvényt követő 3 munkanapon belül törli a személyes adatokat.

 

15.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

16./ A KÖZALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIN RÉSZTVEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

16.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány rendszeresen szervez olyan nyilvános vagy zártkörű rendezvényeket, melyeken a résztvevőkről, fellépőkről, előadókról képfelvétel – fénykép és/vagy videofelvétel – készül. A Közalapítvány a fellépőktől és az előadóktól a képfelvétel készítéséhez fűződő hozzájárulást minden esetben a fellépőkkel és az előadókkal kötött szerződések keretében szerzi be. A rendezvényeken résztvevő egyéb személyeket a rendezvényre küldött meghívóban és jelen Tájékoztatóban tájékoztatja személyes adataik – képmásuk – kezelésével kapcsolatos szabályokról.

 

16.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben valamely természetes személy részt vesz a Közalapítvány valamely nyilvános vagy zártkörű rendezvényén, úgy, hogy a Közalapítvány a résztvevőket előzetesen tájékoztatta arról, hogy a rendezvényen képfelvétel és/vagy videofelvétel készül a résztvevőkről, abban az esetben a részvétellel, ráutaló magatartással önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy képmásáról felvétel készüljön és a Közalapítvány a képmását mint személyes adatot kezelje és felhasználja, nyilvánosságra hozza.

 

16.3./ Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Közalapítvány adott rendezvényének megörökítése és népszerűsítése.

 

16.4./ A kezelt személyes adatok köre: A rendezvényen résztvevő személy képmása.

 

16.5./ Az adatkezelés időtartama: 10 év

 

16.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

17./ IRAT- ÉS E-MAIL ADATKEZELÉS

 

17.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány működése során keletkezett iratok papír alapon és szkennelve is megjelennek. A papír alapú iratok a Közalapítvány irodáiban kerülnek tárolásra. Az elektronikus iratok a Közalapítvány weboldalait működtető szoftvereken, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerveren kerülnek tárolásra.

 

17.2./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden irat esetében attól függ, hogy a benne található személyes adat kezelésének mi a jogalapja. Azaz az iratkezelés esetén önálló, saját adatkezelési jogalap nem azonosítható.

 

17.3./ Az adatkezelés célja: A papíralapú, illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített információk és adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából, továbbá a Közalapítványt terhelő különböző jogi kötelezettségek (például beszámolási, elszámolási kötelezettség, köziratok megőrzésére és továbbítására vonatkozó kötelezettségek) teljesítése.

 

17.4./ Kezelt személyes adatok köre: A papíralapú és elektronikus iratokban megjelenő személyes adatok.

 

17.5./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

18./ A HONLAPLÁTOGATÓKAT ÉRINTŐ ADATKEZELÉS, COOKIE-K (SÜTIK)

 

18.1./ A Közalapítvány a weboldalain sütiket használ, így ezen weboldalak vonatkozásában megvalósul honlaplátogatókat érintő adatkezelés.

 

18.2./ A Közalapítvány által működtetett weboldalak:

 

http://www.terrorhaza.hu/

http://tortenelem.info.hu/

https://schmidtmaria.hu/

http://magyarforradalom1956.hu/

http://www.habsburg.org.hu/

http://www.xxszazadintezet.hu/

http://www.xxiszazadintezet.hu/

http://www.kommunizmuskutato.hu/

http://www.kerteszintezet.hu/

http://europajovojev4.eu/hu/

http://www.elsovilaghaboru.com/

http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/

http://www.elsovilaghaboru.com/tortenete/

http://ujvilagszuletett1.elsovilaghaboru.com/

http://ujvilagszuletett2.elsovilaghaboru.com/

 

18.3./ Az adatkezelés rövid leírása: A honlaplátogatói tevékenységre vonatkozó információk személyes adatnak minősülnek, amennyiben azok az érintett személlyel összefüggésbe hozhatók. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

18.4./ Az adatkezelés célja: Statisztika készítése, a látogatók nyomon követése.

 

18.5./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása azonosítható.

 

18.6./ Kezelt személyes adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

18.7./ Az adatkezelés időtartama: Session cookie: azonosításhoz a belépésnél, PHP session id: böngésző bezárásával törlődik.

 

18.8./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: A Közalapítvány weboldalait működtető szoftverek, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

19./ EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

19.1./ A Közalapítvány hírlevél-küldési és direkt marketing tevékenységet nem végez.

 

19.2./ A Közalapítványnál a telefonos beszélgetésekről nem készül hangfelvétel.

 

19.3./ A Közalapítvány 1054 Budapest, Báthory utca 20. III/3. című telephelyén, valamint 1122 Budapest, Határőr út 35. című székhelyén a beléptetés belépőkártyával történik. Arra figyelemmel, hogy a Közalapítvány nem kér adatszolgáltatást a belépésekről és a kilépésekről, így a be- és kiléptetéssel kapcsolatban nem történik személyes adatkezelés a Közalapítvány részéről.

 

20./ ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE A KÖZALAPÍTVÁNY RÉSZÉRŐL

 

20.1./ Tevékenysége végzése során a Közalapítvány mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a részükre a Közalapítvány által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelettel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek a Közalapítvány részére.

 

20.2./ A Közalapítvány az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli, könyvvizsgálói szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Közalapítvánnyal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait a Közalapítványt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

20.3./ A Közalapítvány bérszámfejtési tevékenység, jogi szolgáltatói tevékenység, valamint közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása céljából külső adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

20.4./ A megbízott követeléskezelő esetében a konkrét megbízás tartalma alapján dönthető el, hogy adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősül.

 

20.5./ A Közalapítvány adatfeldolgozói számára az adatfeldolgozói szerződések alapján, az ott megjelölt módon adja át a szükséges adatokat. A Közalapítvány adatfeldolgozói Magyarországon rendelkeznek tevékenységi hellyel.

 

21./ ADATTOVÁBBÍTÁS

 

21.1./ A Közalapítvány nem továbbít személyes adatokat Magyarországon kívülre.

 

21.2./ A Közalapítvány mint Magyarország Kormánya által alapított, közfeladatot ellátó szerv számos jogviszony vonatkozásában köteles személyes adatokat továbbítani az alapítójának, az állami ellenőrző szerveknek, valamint támogatási jogviszony esetén a támogatójának. Amennyiben valamely természetes személlyel létrejövő szerződéses jogviszonyban rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Közalapítvány köteles valamely szervnek továbbítani, abban az esetben a Közalapítvány erről legkésőbb a jogviszony létrejöttekor tájékoztatja az érintettet.

 

21.3./ A Közalapítvány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől számított tizenötödik év végéig köteles az illetékes közlevéltárnak &aac