Köszöntő
Köszöntjük honlapunkon!     
 
Gondolkodni nehéz. A legtöbben ezért ítélkeznek.”    
Carl Gustav Jung    

 

Az első világháború vagy az angolszász tradíció szerinti „Nagy Háború” nemcsak az egész XX. századot határozta meg, de árnyéka az új évszázadra is rávetül. Nem túlzunk, ha azt állítjuk: az a világ, amely körülvesz bennünket, valójában 1914-ben született. 
 
Győztesek és vesztesek. Agresszor és áldozat. Demokratikus és diktatórikus. Az 1914 és 1918 között tartó véres küzdelem emlékezetét máig a „háborús logika”, a közvetlenül a háborúhoz köthető, a belőle fakadó értelmezések jellemzik. Száz évnyi távolságból tehát nemcsak kötelességünk, de lehetőségünk is nyílik arra, hogy újragondoljuk mindazt, ami akkor történt.
 
Ismeretterjesztő honlapunk folyamatosan bővülő ismeretanyaggal mutatja be az első világháború eseménytörténetét, meghatározó alakjait, hőseit, a frontok és a hátország világát.
 
ANTANTMILITARIZMUS
2018. március 16.

Hiába halljuk száz éve, hogy a világháborút a központi hatalmak militarizmusa okozta, valójában az antant-hatalmak háborúzták végig az 1914-et megelőző ötven–száz évet.

Számtalanszor halljuk, hogy „az I. világháborút a központi hatalmak militarizmusa okozta”, amely kijelentés egyfelől történetileg nem igazolható, másfelől pedig nem más, mint a nyugati antant propagandájának sokat hangoztatott állítása. Ezt a narratívát, amelyet elsősorban az angolszász hatalmak használtak, a Párizs környéki békediktátumok voltak hivatottak törvényesíteni. Az elmúlt száz évben pedig egy egész világmagyarázat épült erre a hazugságra.

A nyugati antanthatalmak háborús propagandája mindvégig úgy állította be a központi hatalmakat, mint militarista államokat, amelyek a béke ellenségei. Kezdettől fogva úgy keretezték a háborút, mint amelyben a francia–angolszász demokráciák küzdenek a felvilágosodás és az emberiesség oldalán a „porosz militarizmussal” és az „osztrák–magyar autokráciával”. Az Egyesült Államok 1917. áprilisi hadba lépése után az antantpropaganda még hatékonyabban terjesztette a „kultúra ellen hadat viselő német hunok” és a központi hatalmak militarizmusának üzenetét. Tegyük hozzá: az antant oldalán harcolt a valóban tekintélyuralmi cári Oroszország és az a Belgium, amely közép-afrikai mészárlásairól híresült el, a Nagy-Britannia részéről az ellenséges búr falvak lakosságának Dél-Afrikában felállított internálótáborokról nem is beszélve!

A párizsi békekonferencián utólag igazolták e narratívát, amikor a vesztes országok békediktátumaiban kimondták, hogy kizárólag ők „a veszteségek és károk okozói, [ilyenformán pedig] felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik a rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek”.

A számok azonban azt mutatják, hogy az antanthoz tartozó államok háborúztak folyamatosan: 1815 és 1914 között Nagy-Britannia 64 alkalommal szállt hadba (ezen háborúk, expedíciók és gyarmati „pacifikációk” majd’ fele 1873 után zajlott); ebben a száz évben az Amerikai Egyesült Államok 33, Oroszország pedig 15 alkalommal fogott fegyvert, jórészt terjeszkedési vágyból és a meghódított területek őslakossága ellen. Míg Franciaország 1870-től az I. világháború kitöréséig 37 fegyveres konfliktusban vállalt szerepet, addig a Német Császárság 1871 és 1914 között csak hét alkalommal. Az Osztrák–Magyar Monarchia 1867-es fennállásától kezdve csupán két ízben hadakozott, mégpedig Bosznia-Hercegovina nem túl nagy véráldozatokkal járó elfoglalásakor, amelybe az akkori „nemzetközi közösség” egyszerűen beletörődött. A gyarmati háborúskodásból még Olaszország is kivette a részét, amelynek 1912-es líbiai harcaiban a század során először vetettek be földi célpontok ellen repülőgépet.

Mindebből talán világossá válik, hogy az I. világháborút megelőző ötven–száz évben éppenséggel az antanthoz csatlakozó országok viseltek legtöbbször hadat, a Német Császárság és szövetségese, az Osztrák–Magyar Monarchia viszont a két legkevesebbszer fegyvert ragadó nagyhatalom volt a világon.

További megtévesztő szókapcsolatokra, történelemhamisító fogalmakra és hamis narratívákat hordozó fordulatokra lásd bővebben a Megtévesztő Szavak Múzeumát!

Békés Márton

APRESSZÓKÁVÉATYJAAZI.VILÁGHÁBORÚBAN
2018. március 13.

Illy Ferenc őrmestert a világháború sodorta Temesvárról Triesztbe, ahol letelepedve forradalmasította a kávéfogyasztást. Világszerte ismertté vált neve ma a legjobb olasz kávéházi cégérek egyikeként köszön vissza.

Temesvárt, a Magyar Királyság és az Osztrák−Magyar Monarchia soknemzetiségű, bánsági városát az 1930-as évekig többségében németek, illetve magyarok lakták, kevesebb számú román és szerb lakosság mellett. 1892-ben itt látta meg a napvilágot Illy Ferenc, sváb édesanya és egy magyar asztalosmester gyermekeként. Ferencet római katolikus hitre keresztelték és a híres temesvári piarista gimnázium diákja lett, majd szakiskolát végzett.

1913-ban az akkor huszonegy éves ifjút besorozták katonának és a cs. és kir. temesvári 61. gyalogezredhez vonult be. Az első világháború kitörését követő mozgósításkor egyből a galíciai harctérre került, szakaszvezetői rendfokozatot ért el, és az ezredtörzsnél szolgált. Amint később elnyert Bronz Vitézségi Érme felterjesztési javaslatából megtudhatjuk: „Az 1914. szeptember 22-én Rostokánál, valamint 1914. december 23-án Potok-Krosnonál lezajlott csaták alatt szolgálatát hősiesen teljesítette.”

1915 májusában őrmesterként az ezredparancsnokság segédtiszti irodájához beosztott altisztként tevékenykedett, különösen az ezred tábori postaforgalmával kapcsolatos ügyek, majd az olasz fronton az ezred legénységének veszteségi állományának kezelése tartoztak feladatkörébe.

Illy Ferenc őrmester 1913-tól az összeomlásig, mintegy öt éven át folyamatosan harctéri szolgálatot teljesített, a 61. gyalogezred ezredalbuma is megemlékezett róla.

Parancsnokai a jelek szerint ugyancsak nagyra értékelték precíz, szakszerű és buzgó munkáját, ezért a már említett vitézségi érmen kívül többször is felterjesztették kitüntetésre. 1915-ben a Koronás Ezüst Érdemkeresztet, 1916-ban a Koronás Vas Érdemkeresztet (mindkettőt hadiszalagon) tűzték fel a mellére, amelyek a hasonló beosztású altisztek számára elérhető legmagasabb érdemjelek voltak.

A háború után Triesztben maradt, feleségül vett egy olasz zongoratanárnőt és gyermekei születtek. Az osztrák–magyar kikötővárost 1920-ban Olaszországhoz csatolták, Illy pedig – immár Francesco néven – a kávékereskedelemben helyezkedett el. Feltalálta a frissen pörkölt kávé illatát és aromáját megőrző vákuum csomagolást, illetve a világ első automata eszpresszó kávégépét, amellyel forradalmasította a kávéfőzést. 1933-ban megalapította az Illycaffèt, amely ma is leszármazottai kezében van.

Az olasz kávé magyar atyja 1956-ban hunyt el Triesztben.

Virágh Ajtony

FORRADALOMAZEGÉSZSÉGÜGYBEN
2018. március 7.

A békeidőszak olyan új közegészségügyi modellt örökölt a katonai orvoslástól, amely bizonyos elemeiben a mai napig meghatározza a szakszerű orvosi ellátórendszer működését.

Az I. világháború kitörésével az orvostudomány soha nem látott kihívásokkal került szembe. Ugyanakkor a négyéves küzdelem lehetőséget nyújtott a kutató orvosoknak arra, hogy a tömeges mintavétel segítségével új gyógyszereket, oltóanyagokat és segédeszközöket hozzanak létre, új módszereket próbáljanak ki, s mindezzel formálják a katonák egészségügyi ellátással kapcsolatos gondolkodásmódját.

„Szomorú vigasztalás ugyan, de kétségtelen, hogy a világháborúból sok tekintetben haszon is lesz a közviszonyokra. A közegészségügyet az elsők között kell felsorolni, mint olyant, amely a háború végén nyerni fog” – jegyezte meg 1914 őszén Mailáth József, a betegmegfigyelő állomások rendszerének létrehozója. A vérátömlesztés, a mellkassebészet, a tüdő operálhatóvá válása, az anesztézia, a kolera elleni védőoltás tömeges alkalmazása, az orvostudomány „kétneművé” válása, mind-mind az I. világháború következménye. Olyan eredmények ezek, amelyeket az orvoslás a háborút követően a békebeli körülmények között tömegesen tudott alkalmazni, ezzel a szakszerű orvosi ellátás megszűnt kevesek privilégiuma lenni. Azok a társadalmi rétegek, amelyek a háborút megelőzően egyáltalán nem kerültek kapcsolatba az egészségügyi intézmények hálózatával, sőt bizalmuk sem volt (!) az orvosok és a gyógyítással foglalkozó intézmények iránt, a háború végére saját személyes tapasztalatuknak köszönhetően érzékelték azt, hogy ezek az intézmények és a benne dolgozó személyzet az ő egészségükért fáradozik.

A leendő katonák tulajdonképpen a katonaorvossal találkoztak először miután sorozásra rendelték őket. Maguk a frontorvosok együtt vonultak be szolgálatra a katonákkal és mindvégig jelen voltak a fronton harcolók életében. A katonaorvosok feladata a felvonulási körletben a betegségek és járványok megelőzése, míg a hadműveleti területen a beteg- és sérültellátás volt, amelyet a szintén a világháború során először alkalmazott szakaszos gyógykezelés elvének megfelelően láttak el. Ennek értelmében a sérült minél messzebb került a frontvonaltól, annál magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesült. A sérülés elszenvedése után a közvetlenül a front mögötti ellátóhelyre szállították. Innen a hadosztály egészségügyi alakulatához vezetett a sebesült katona útja, az utolsó fordulót pedig egy kijelölt hátországi kórház jelenthette. A szakaszos gyógykezelés elve átöröklődött a háborút követő időkre is sőt, a mai napig ez határozza meg az orvosi ellátás intézményi kereteit, kezdve a háziorvosi rendelőtől, a járóbeteg-ellátó központokon át a kórházakkal, klinikákkal bezárólag.

A fentiekben leírtakhoz szorosan kapcsolódik az ún. 3T-elv, amelyet szintén a háború alatt kezdtek alkalmazni. Ennek értelmében a sérült gondozása a triage (osztályozás) szakasszal kezdődött, mivel az addig nem látott különböző jellegű tömeges sérülések gyakorlatilag kikényszerítették az egyes sérültek közötti osztályozás elvét. Ezt követte az ennek megfelelő treatment (ellátás) periódusa, majd a beteg biztonságos elszállítása, azaz a transport. A mai napig ezt az elvet alkalmazza a sürgősségi betegellátás tömeges baleset vagy katasztrófa helyszínén.

Az új eljárások alkalmazásának köszönhetően az orvosok jóval több katona életét tudták megmenteni, mint a korábbi háborúkban. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a különböző lövedékek és repeszdarabok soha nem látott mennyiségű sérülést okoztak a frontokon. „A mai háború harcztéri sebesüléseinek tekintélyes részét a mellkas lövés-sérülései teszik ki. A modern fegyverek, főképpen pedig a kézipuskák lövedékei tudvalevőleg aránylag kicsinyek; anyaguk, alakjuk is, mondhatnók, elég kedvező. Leginkább ennek, azonkívül a harcztéri egészségügyi szolgálat érdemének tudhatjuk be, hogy a mellkas-lövést, tüdőlövést szenvedett sebesülteknek nagy része is életben marad. Míg a régebbi háborúkban a mellkas-, éppen úgy mint a haslövés-sérüléseket feltétlenül halálosnak tekintették, addig a most dúló háború óta az ilyen sebekből való felgyógyulás egyáltalán nem tartozik a ritkaságok közé” – írta egy kórházi orvos a háború második évében (Orvosi Hetilap, 1915. június 13.).

A világháború évei alatt forradalom ment végbe az egészségügyi ellátásban. Bár az éveken át húzódó küzdelem néha szinte lehetetlen kihívások elé állította a katonaorvosokat, a háború végén a kezdődő békeidőszak egy olyan új közegészségügyi modellt örökölt meg a katonai orvoslástól, amely bizonyos elemeiben a mai napig meghatározza a szakszerű orvosi ellátórendszer működését. A legnagyobb eredmény azonban kétségkívül az, hogy a szakszerű orvosi ellátás megszűnt kevesek privilégiuma lenni. Az I. világháborútól kezdődően eljutunk a szervezett egészségügyi ellátásnak a társadalom nagy részét érintő korszakába, amelynek az alapja az orvos és betege közötti bizalmon alapult, ami a háború évei alatt vált tömeges jelenséggé.

Balogh Gábor

WILSON:ADEMOKRÁCIAKERESZTESLOVAGJA
2018. március 5.

Woodrow Wilson az I. világháború egyik legfontosabb személyisége volt. Akárcsak a bolsevik államcsíny Oroszországban, az Egyesült Államok háborúba való belépése is gyökeresen megváltoztatta a háború menetét, majd pedig a világ addig ismert arculatát.

Thomas Woodrow Wilson 1856-ban született, és gyermekként első emléke az volt, hogy Abraham Lincolnt választották elnöknek, így a polgárháború elkerülhetetlenné vált. Családja Nyugat-Ohióból származott, de még Wilson gyerekkorában többször változtattak lakóhelyet. Először Georgiában, majd Dél-Karolinában telepedtek le. Édesapja, Joseph Wilson presbiteriánus lelkész volt, a konföderáció seregében káplánként teljesített szolgálatot, templomát pedig önként felajánlotta katonai korháznak. Wilson tehát erős déli gyökerekkel és látásmóddal rendelkező családban nőtt fel.

Wilson az egyetem elvégzése után azonnal hozzálátott politikai pályafutása tudatos felépítéséhez. Hogy magát ne csak tudományos, hanem széles körben is népszerűsítse, a népszerűsítő irodalom felé fordult. A napi politikai helyzetről írt tanulmányokat és véleménycikkeket. Ünnepelte Puerto Rico és a Fülöp-szigetek amerikai megszállását: „Ők gyermekek, mi pedig férfiak vagyunk a kormányzás és az igazság fontos ügyeiben” – írta például és rendszeresen kritizálta a „bostoni antiimperialisták jajongásait”. Már fiatalon megmutatkozott nála, hogy egyáltalán nem ítéli el az Egyesült Államok tekintélyének növelését.

Politikai példaképei közé tartozott Otto von Bismarck és Abraham Lincoln. Wilson politikai karrierjét tudatosan teológiai és politikai alapokra építette. A vallásnak nagy szerepet tulajdonított, ő maga is hithű protestáns volt, sőt úgy látta, ha az emberek hisznek valamiben, akkor a legkönnyebb vezetni őket. Szerinte ugyanis a hatalom Isten eszköze a Földön, így az csak jó lehet: „Képtelen vagyok negatívnak, nem pedig pozitívnak látni a hatalmat”. Bár egyetemistaként még azt a nézetett vallotta, hogy a kongresszus tekintélyét kell növelni, de idővel már inkább a centralizáltabb hatalom mellett foglalt állást: „az elnöknek szabadságában áll – jogilag és lelkiismeretileg – hogy oly jelentős államférfiúvá legyen, amilyenné csak bír. Csak képességei jelenthetik a határt; és ha az elnök uralja a kongresszust, az nem az Alkotmány hibáját jelzi [...] csupán az az oka, hogy míg az elnök mögött ott áll a nemzet, a Kongresszus mögött nem” – írta az 1908-ban megjelent Constitutional Government in the United States című munkájában. Kezdetetektől hitt abban, hogy a kormány és a nép között kötődés van, amely tükrözi az emberek „lelkét”: „a kormány nem egy gépezet, hanem egy élő dolog, amelyre nem a világmindenségre vonatkozó elmélet, hanem az organikus életre vonatkozó elmélet érvényes”.

Woodrow Wilsont 1912-ben választották elnöknek, aki az amerikai polgárháború óta az Államok első déli származású elnöke lett. Az 1912-es elnöki választások már egy új kor kezdetét jelentették. Olyan ideológiák feszültek egymásnak, mint a szocializmus, Eugene Debs vezetésével, a korabeli „populizmus”, vagy a progresszívizmus Theodore Roosevelt vezetésével, a demokraták és a Wilson által képviselt „liberális idealizmus”, valamint a republikánusok a regnáló elnök William Howard Taft vezetésével. Wilson a választások során ügyesen úgy állította be ellenfeleit, mint akik csak szenvedést hozhatnak az Egyesült Államoknak. Debs szocializmusával csakis diktatúrát építhet ki, Roosevelt harcosságával háborúba sodorhatja az országot, Taft pedig a „gazdagok” embere. Wilson ettől függetlenül a Roosevelt–Taft ellentét miatt megoszló szavazatoknak is köszönhette megválasztását. Wilson viszont sose volt pacifista, ezt pedig jól bizonyítja elnöki tevékenysége.

Wilson soha nem volt az az ember, aki visszariadt az erő alkalmazásától. A karibi térségben és Közép-Amerikában gyakrabban vetette be az Egyesült Államok haderejét, mint az ország korábbi vagy őt követő elnökei összesen. Kétszer is bevonult Mexikóba: először 1914-ben, másodszor 1916-ban. A második hadjárat komoly összecsapásokat okozott számos áldozattal, az amerikai csapatok pedig mélyen behatoltak Mexikóba és csak 1917 februárjában ürítették ki az elfoglalt területeket. Arthur Zimmermann német külügyminiszter 1917 januárjában Mexikónak küldött szövetségi ajánlata, amelyet szeretünk gaztettnek beállítani, ezért nem volt alaptalan, sőt az Wilson elnök Mexikó ellen tanúsított magatartását megvizsgálva diplomáciailag teljesen indokolt volt.

Wilson elnöksége egybeesett az I. világháborúval. A háború 1914-es kitörésekor és utána többször is hangoztatta, hogy országa semleges marad a konfliktusban. Wilson azonban valójában soha nem akart semleges maradni. Régi álma volt, hogy a demokráciát a világ többi országa számára elterjessze, vagy ha kell, mint Mexikó esetében, kötelezővé tegye. Ahogy ő fogalmazott a háborúba lépést bejelentő 1917 áprilisi kongresszusi beszédében: „a világot biztonságossá kell tenni a demokráciák számára.”

A kérdés nem az volt, hogy Wilson háborút indít-e a központi hatalmak ellen, hanem az, hogy ezt mikor teszi meg. Wilson elnök csupán kivárta a legmegfelelőbb alkalmat, az 1917-es évet. A pár hónappal azelőtti elnökválasztáson is még a háborútól való távolmaradással kampányolt. A három éves pusztító öldöklésben Európa nemzetei kimerültek, az Egyesült Államok pedig friss erővel, döntőbíróként léphetett be a háborúba. Az év eleji orosz polgári forradalom elsöpörte a cári hatalmat, Wilson ezzel végleg úgy állíthatta be a hadba lépést, hogy azt az igazságos demokráciák mellett teszi meg az elnyomó monarchiákkal szemben.

A háború, ahogy Wilson előre megmondta, a nemzet szabadságának fájdalmas megnyirbálását, számos kényszerítő intézkedés bevezetését jelentette. A propagandaminisztérium, az adóhatóságok megerősödése, a haditermelésre való átállás, a sorozás, mind nagy terhet jelentettek az amerikaiak számára, de szabadságuk legnagyobb megcsorbítását a kémtörvény és a lázadástörvény jelentette. Ez a két törvény lehetővé tette a hatóságoknak, hogy zaklassanak számos pacifistát, szocialistát és baloldali csoportot. Számos ember került bíróságok elé és börtönbe, ha háborúellenes magatartást tanúsított. Wilson ezt a két törvényt kihasználva leszámolt a politikai ellenfeleivel. A volt szocialista elnökjelölt, Eugene Debs is e törvények alapján került börtönbe.

Wilson egy dologgal nem számolt: 1917 novemberében Oroszországban bekövetkezett államcsíny hatására a Lenin vezette bolsevikok kerültek hatalomra. Lenin kommunista ideológiája és világképe egy hasonlóan idealisztikus új világ felépítését ígérte, mint Wilson „keresztes hadjárata” a demokráciák elterjesztése érdekében. Wilson elnök 1918. január 8-án kihirdetett 14 pontja nem béketerv volt, hanem válasz Lenin és a kommunisták téziseire. Wilson annyira komolyan vette a rivalizálást a kommunista ideológiával, hogy korábbi szövetségesét megtámadta, és a Szovjetunió ellen folyó intervenciós háborúban csapatokat küldött a Szovjetunió különböző területeire, ahogy azt korábban Mexikó esetében is megetette.

A 20. század tehát 1917-ben született, amikor Lenin és Wilson elnök a régi helyett egy új világ létrehozását hirdette meg. A két ideológia, az amerikai idealizmus és a kommunizmus, már ekkor egymásnak feszült, és köztük a hidegháború már 1917-ben kezdetét vette. A régi világ képviselője, Európa pedig e két ideológia küzdőterévé vált.

Nagy Gergely

Az események részleteiért kattintson a buborékokra!